قوانين و مقررات مديريت مصرف


 1- دستورالعمل پرداخت تخفيف به صنايع همكار با برنامه تعطيلات و تعميرات سالانه صنايع :
تصويب نامه شماره 1912/ت 23877 هـ مورخ 26/01/1380 هيئت وزيران، تمام مشتركين صنعتي با ديماند قراردادي بيش از يك مگاوات را موظف مي كند هر ساله با برنامه ريزي قبلي، تعطيلات سالانه (غير رسمي) و تعميرات دوره اي مورد نياز واحد هاي خود را، در فاصله زماني پانزدهم تير ماه تا پانزدهم شهريور ماه (گرم ترين روزهاي سال و اوج مصرف انرژي برق) تنظيم و اعلام نموده و در اين دوره به اجرا بگذارند(مشتركين زير يك مگاوات نيز مي توانند از مزاياي برنامه فوق بهره مند گردند). اين مشتركين موظفند برنامه تعطيلات و تعميرات سالانه خود را با مشخص كردن تعداد روز (حداقل هفت روز) و فاصله زماني برنامه و مقدار كاهش مصرف طي برنامه(در مقايسه با ميانگين مصرف در شش ماهه قبل از برنامه) و همچنين شماره اشتراك برق و تلفن تماس حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه همان سال به شركت توزيع برق مربوطه و نيز به شركت برق منطقه اي اصفهان و نمابر 6252092 ارسال نمايند و از تخفيف هاي مناسب در بهاي انرژي و بهاي ديماند به صنايع همكار با برنامه، برخوردار گردند. در سال 1384 روش محاسبه مبلغ تخفيف در بهاي انرژي به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش مصرف انرژي در بازه همكاري(در مقايسه با ميانگين مصرف در شش ماهه قبل از برنامه) 300 ريال بوده است. شايان ذكر است در سال 1384 تعداد 21 صنعت ( از جمله سيمان سپاهان-پلي اكريل- صنايع شيميايي ايران- صنايع هفتم تير- فولاد آلياژي-نيروكلر-ايران اسپيرال-فرآورده هاي نسوز ايران-سردخانه ابوذر و...) با اين برنامه همكاري داشته اند. با همكاري اين صنايع بار شبكه 22 مگاوات كاهش يافته و صرفه جويي در انرژي مصرفي به ميزان 12544 مگاوات ساعت در طول اجراي برنامه فراهم شده است. تخفيف تعلق گرفته به 21 صنعت همكار بالغ بر چهار ميليارد ريال شده است. ضمناً با توجه به افزايش فصلي بهاي انرژي برق (در تيرماه و شهريورماه 15 درصد و در مرداد ماه 30 درصد) اين صنايع با كاهش مصرف خود در فصل گرما هزينه هاي برق خود را نيز كاهش قابل ملاحظه اي داده اند. .


 2 - آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق :
كليه مشتركين تعرفه صنعت و معدن مي توانند حداكثرچهار بار در مدت ٦ سال متوالي در خواست كاهش موقت قدرت قراردادي خود را بنمايند. در صورت داشتن قدرت قراردادي مازاد نسبت به كاهش موقت آن و كاهش هزينه هاي برق خود اقدام كنند.


 3 - آيين نامه تنظيم ساعات كار اصناف – ماده ١٨:
وزارت نيرو موظف است براي تمام اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي مشمول اين آيين نامه كه مصارف برق آنها بيش از شش صد كيلو وات ساعت در ماه مي باشد كنتور دو تعرفه نصب نمايند و بعد از ساعت كار تعيين شده طبق اين آيين نامه تا پايان حداكثربار مصرفي ( با تشخيص وزارت نيرو ) نرخ برق مصرفي را با پنجاه درصد افزايش محاسبه و اعمال نمايند.

4 - بند ج ماده ١٢٢ قانون برنامه سوم :
دولت مكلف است به منظور تسريع ساير مؤ سسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين و اعلام كند.

 5 - بند ماده ١٢٢ قانون برنامه سوم :
وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني راسآ يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي باشد مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل در آمد شركتهاي مزبور به ارز و تعيين خريد برق اينگونه واحدها را مشخص و اعلام كند.

 6 - تصويب نامه هيات وزيران :
تا تعيين و تصويب معيار مصرف انرژي در فرايندها و سيستم هاي مصرف كننده انرژي ، واحدهاي بزرگ صنعتي بايد ميزان مصرف انرژي خود را بر اساس دستور العمل برق منطقه اي تنظيم نمايند. در غير اين صورت ، پس از اخطار و اعطاي فرصت مناسب بهاي برق مشتركان تا ٢٠ % افزايش خواهد يافت.

 7 - تصويب نامه هيات وزيران :
در صورت عدم جابجايي تعطيلات سالانه غير رسمي مشتركان داراي مصرف بين ١تا ٥ مگاوات يا انشعاب بيش از ٥ مگاوات به فاصله زماني ١٥ تير تا ١٥ شهريور هر سال ، برق منطقه اي نسبت به تنظيم برنامه تامين انرژي اين واحدها اقدام خواهد كرد.

 8 - تصويب نامه هيات وزيران :
واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري بايد واحد مديريت انرژي در ساختار سازماني خود ايجاد نموده و نيز زمينه هاي لازم براي انجام مميزي انرژي توسط برق منطقه اي را فراهم نمايند.

 9- تعرفه هاي برق سال ١٣٨١ :
در ماههاي تير ، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين ٢٠ %افزوده مي شود. تلاش كنيد در اين ماهها كمتر از برق استفاده كنيد و مصارف سالانه خود را تا حد امكان به ديگر ماههاي سال انتقال دهيد.

 10- تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
آن دسته از مشتركان خانگي كه مصرف ماهانه برق آنها بيش از ٦٠٠ كيلووات ساعت باشد بايد كنتور دو تعرفه نصب و بهاي مصرف انرژي خود را طبق ضوابط كنتور دو تعرفه پرداخت نمايند. خانوار ها تلاش كنند كمتر از حد ياد شده مصرف كنند.

 ١1- تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
با توجه به ضرورت اعمال مديريت مصرف در ساعات اوج بار در فصل تابستان ، شركت برق منطقه اي مي تواند با هماهنگي معاونت امور برق وزارت نيرو تسهيلات ويژه اي براي مشتركان بزرگ خود كه در برنامه مديريت مصرف مشاركت مي نمايند در نظر گيرد.

 ١2 - تعرفه هاي برق سال ١٣٨١ :
برق مشتركاني كه خواهان عدم قطع برق خود بهنگام افت ولتاژ يا پر بار شدن خطوط باشند با ضريب نرخ ٠٥، ١ تامين خواهد شد . در صورت نياز به اين امتياز با شركت ضريب توان خود به بالاي ٩٠ % از پرداخت اين جريمه معاف مي گردد. برق گفتگو كنيد.

 ١3 - تعرفه هاي برق سال١٣٨١ :
به مشترکاني كه ضريب توان آنها كمتر از ٩/٠ باشد جريمه ضريب زيان تحميل مي شود با افزايش ضريب توان خود به بالاي ٩٠ % ضريب توان خود به بالاي ٩٠ % از پرداخت اين جريمه معاف مي گردد. مي گردد.

 ١4 - تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
بهاي انرژي مشتركاني كه خواهان همكاري با شركت در زمينه مديريت مصرف بوده و در صورت نياز شبكه واعلام قبلي مركز كنترل بار خود را متناسب با باري كه تعهد مديريت مصرف آن را مي نمايند كاهش دهند با ضريب ٩٥ % محاسبه خواهد شد.با اعلام تعهد خود به رعايت سقف معين با ر به برق منطقه اي از اين امتياز بهره برداري كنيد.

 ١5 - تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
بهاي برق انشعابهاي سه فاز تا چند برابر انشعابهاي تكفاز است.تا حد ممكن انشعابهاي تكفاز خريداري كنيد.

 ١6 - تعرفه هاي برق سال ١٣٨١ :
بهاي برق بطور پله اي افزايش مي يابد بگونه اي كه بهاي يك كيلو وات ساعت برق در آخرين پله تا چند برابر بهاي يك كيلووات ساعت در پايين ترين پله مصرف است. تلاش كنيد مصرف انرژي خود را روي پله هاي پايين نگه داريد.

 ١7 - تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
خريد قدرت براي مصارف صنعت و معدن داراي دو گزينه متفاوت است . با بررسي تعرفه هاي برق گزينه اي را انتخاب كنيد كه كمترين هزينه برق را براي شما داشته باشد.

 ١8 - تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
در صورت نصب كنتور هاي سه زمانه ، بهاي مصرف انرژي ٤ ساعت اوج بار ٥/٢ برابر و بهاي مصرف انرژي ساعات كم بار ي ٢٥/٠ برابر ميشود.تلاش كنيد كنتور سه زمانه نصب نموده و در ساعات كم باري شبكه از برق استفاده كنيد.

 ١9 - تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
صنايع و كارخانه هايي كه برنامه تعطيلات دوره اي خود را با هماهنگي شركت برق منطقه اي تعيين و آن ر ا رعايت نمايند به ازاء هر هفته برنامه هماهنگ شده (حداكثر تا ٤ هفته) از ٢% تخفيف در بهاي انرژي ساعات غير اوج بار طي شش ماهه دوم سال بهره مند خواهند شد.

 20 - تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
مشتركان بالاي ٣٠ كيلووات بايد علاوه بر بهاي انرژي مصرفي بهاي قدرت نيز بپردازند. تلاش كنيد تا حد امكان از توانها و انشعابهاي كمتر استفاده كنيد.

 ٢1- تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
مشتركي كه بهاي مصرف برق خود را پيش پرداخت نمايد از تخفيف متناسب با مبلغ و مدت پيش پرداخت برخوردار خواهد شد . در صورت داشتن نقدينگي بسنده از اين امتياز بهره برداري كنيد.

 ٢2- تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
مصارف ماهانه بيشتر از ٥٢٨ ساعت مشتركان با توان كمتر از ٣٠ كيلووات به عنوان مصرف ساعات اوج بار محسوب و با ضريب مربوطه محاسبه مي شوند. در اين تعرفه تا حد امكان از مصرف انرژي بيش از ٥٢٨ ساعت در ماه خودداري كنيد.

 ٢3 - تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
هر چه ولتاژ انشعاب مشترك بيشتر باشد هزينه برق آن كاهش مي يابد . تلاش كنيد برق مورد نياز خود را از ولتاژهاي بالاتر خريداري و بهره برداري كنيد.

 ٢4 - تعرفه هاي برق سال ١٣٨١:
هر گونه تاخير در پرداخت هزينه برق شما باعث تحميل جريمه اي بنام ضريب تعديل كه متناسب با مدت دير كرداست مي گردد. از دير كرد در پرداخت هزينه برق خود پرهيز نماييد.

 ٢5 - دستورالعمل تشويق صنايع – ماده ٨ :
بر مبناي امتيازهاي تخصيص داده شده به واحدهاي صنعتي ، صنايع نمونه انتخاب و بشرح زير تشويق خواهند شد : اعلام اسامي آنها در رسانه هاي جمعي – اهداي لوح تقدير با امضاي معاونت امور برق وزارت نيرو به صنايع و مديران مربوط- اعطاي تسهيلات لازم به صنايع و اشخاصي كه در جهت اهداف مديريت مصرف قدم برداشته اند.

 ٢6 - قانون بودجه سال ١٣٧٦ – تبصره ٤٤ – بند ب:
وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق گرمسيري كه مصرف ماهانه آنها بيش از ٦٠٠ كيلووات ساعت در ماه مي باشد كنتور دو تعرفه نصب نمايند. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق در حدمصوب افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.

 ٢7 -قانون بودجه سال ١٣٧٦ – تبصره ٦٦ – بند ب:
دولت موكلف است برنامه زمانبندي لازم را براي بهينه سازي مصرف انرژي در كشور و الگوي مصرف برق براي كليه واحدهاي صنعتي توليدي تدوين و به دستگاههاي ذيربط ابلاغ نمايد. دستگاههاي ذيربط موظف به اجراي سياستهاي مزبور باشند.

 ٢8 -قانون برنامه سوم – ماده ١٢١ – بند الف :
تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات ، فرايندها و سيستمهاي مصرف كننده انرژي به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو ، وزارت نفت ، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سازمان حفاظت از محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي شود.

 ٢9- دستورالعمل تشويق صنايع ماده ٧- رديف ٤:
تعيين شركتها و صنايع نمونه از نظر مديريت مصرف هر شش ماه يكبار انجام مي شود .

 30- قانون برنامه سوم – ماده ١٢١ – بند ب:
تهيه آيين نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و كشور.

 ٣1- قانون برنامه سوم – ماده ١٢١ – بند د:
تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي بكارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه ها ي مسكن و شهرسازي ،. كشور ، نفت ، صنايع ، نيرو ، و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور .

 ٣2- قانون برنامه سوم- ماده ١٢١- بند الف :
تهيه و تدوين معيارها و مشخصات مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات ، فرايندها و سيستم هاي مصرف كننده انرژي ، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان ، توليد كنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات ، فرايندها و سيستم ها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارهاباشند.

 ٣3 - قانون برنامه سوم- ماده ١٢١- بند ب:
قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از ٥ هزار متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از ٥ مگاوات است در صورت عدم رعايت معيارها ، ضوابط ، و آيين نامه هاي مذكو ر در اين ماده با ارائه فرصت مناسب افزايش خواهد يافت.

 ٣4 - قانون برنامه سوم – ماده ١٢٢- بند ب:
وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني راسآ يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجه فني اقتصادي و زيست محيطي باشد مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل در آمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد اينگونه واحدها را مشخص و اعلام كند.

 ٣5 - قانون برنامه سوم – ماده ١٢٢- بند ج :
دولت مكلف است به منظور تسريع ساير مؤ سسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين و اعلام كند.

 ٣6 - قانون برنامه سوم – ماده ١٢١- بند ج:
تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذير بط به گونه اي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند كاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف اعمال گردد.

 ٣7- ماده ١٣ تعيين ساعات كار اصناف ، واحدهاي خدماتي و اجتماعي در ايام سال – ماده ١٢١- بند ب:
به منظور حفظ و صيانت از منابع انرژي كشور و با هدف بهبود الگوي مصرف برق و برقراري انضباط اجتماعي ، به ويژه در ماه هاي حداكثر مصرف برق ، همه اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي ( به جز موارد مستثنا در اين آيين نامه ) مكلفند ضمن كاهش مصرف برق ساعات كار را كه از طرف مراجع ذيربط در اين آيين نامه به آنها ابلاغ مي گردد رعايت نمايند.

 ٣8- قانون برنامه دوم – تبصره ١٩بند و آيين نامه اجرايي – ماده ٣- ٣- رديف ١:
وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظف هستند با توجه به اولويت تجهيزات و سيستم هايي كه انرژي بيشتري مصرف مي كنند و يا امكان دستيابي به بهينه سازي مصرف انرژي در آنها سريعتر مي باشد و با تآ كيد بر انواع لامپ روشنايي ، الكترو موتورها ، كولرهاي آبي و گازي ، انواع وسايل صوتي و تصويري ، پمپها و كمپرسورها ، انواع يخچالها ، مشعل ، انواع سماور ، ماشين لباسشويي ، اطو ، سيستمهاي گرمايش و سرمايش ، انواع بخاري ، وسايل حمل و نقل موتوري ، انواع آبگرمكن ها ، ديگهاي آب گرم و بخار ، اجاق گازها ، معيارها و مشخصات فني مربوط به تدريج و حداكثر طي مدت دو سال تهيه و به كميته ارسال نمايند.

 ٣9- قانون برنامه دوم – تبصره ١٩- بند و رديف ١ :
تعيين مشخصات فني و معيارهادر مورد سيستم ها و تجهيزات انرژي بر به ترتيبي كه كليه توليد كنندگان ، و وارد كنندگان ، چنين تجهيزاتي ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند . كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو ، وزارت نفت ومؤ سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه صنعتي ذير بط مسوو ليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي آن به دولت را به عهده خواهند داشت.

 40 - قانون برنامه دوم – ماده ١-٣- آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند و رديف ١:
وزارت نيرو موظف است با استفاده از تجارب و نظرات مؤ سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه هاي ذير بط و انجام كار تخصصي و كارشناسي لازم ، نسبت به تهيه مشخصات فني و معيارها در خصوص تجهيزات مندرج در بند (الف) (١-٢) ونيز سيستمهاي مندرج در بند (الف) (ج) ماده (٢-٢) اين آيين نامه اقدام و آنها را به كميته پيشنهاد نمايند.

 ٤1- قانون برنامه دوم- ٦- ٣- آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩ بند و رديف ١:
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي موظف است با همكاري وزارتين نيرو و نفت هر دو سال يكبار معيارها و مشخصات فني فوق را بهنگام نموده و به تصويب كميته فني برساند.به اين منظور كميته فني هر ماه حداقل يك جلسه تشكيل خواهد داد.

 ٤2 - تبصره ماده ٢ آيين نامه اجرايي رديف ٢- بند و – تبصره ١٩ قانون برنامه دوم :
ورود و ترخيص تجهيزاتي كه ميزان مصرف آنها بيست درصدبراي مصرف كننده هاي گاز و فرآورده هاي نفتي و ده درصد در وسايل برقي بيش از مشخصات و معيارهاي فني مصوب بوده و يا بازده آنها ٢ درصد در وسايل برقي و ٥ درصد در گاز و فرآورده هاي نفتي كمتر از ميزان مصوب به داخل كشور غير مجاز است.

 ٤3 - قانون برنامه دوم- تبصره ١٩- بند- و رديف ٢:
تعيين و اعمال تعرفه هاي سود بازرگاني (براي واردات ) و عوارض ( براي توليدات داخلي ) به نحوي كه در صورت عدم رعايت مشخصات فني و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت اينگونه عوارض و تعرفه ها گردند.

 ٤٤ - قانون برنامه دوم – ماده ٢ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند و رديف ٢:
در صورتيكه تجهيزات وارداتي با معيارها و مشخصات فني مصوب مطابقت نداشته باشد سود بازرگاني به ميزان سه برابرتعرفه آن كالا علاوه بر ساير موارد بدان تعلق خواهد گرفت.

 ٤5 - قانون برنامه دوم – ماده ٣ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند و رديف ٢: در صورتيكه پس از زمان لازم اجرا شدن معيارها و مشخصات فني ، كالاهاي توليدي در داخل كشور با معيارهاي مصوب مطابقت نداشته باشدبراي دوازده ماه اول عوارضي برابر١٥ درصد براي شش ماه سوم ٢٠ درصد و براي شش ماه چهارم ٣٠ درصد قيمت فروش كالا كه از طرف سازمان حمايت از مصرف كنندگان تعيين شده و يا مي شود اضافه بر ساير موارد عوارض به آن تعلق خواهد گرفت.

 ٤6 - قانون برنامه دوم – ماده ٤ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩ – بند و رديف ٢:
توليد كنندگان كالاهاي غير استاندارد موظفند طي دو سال از ابلاغ استانداردهاي مربوطه نسبت به اصلاح محصولات خود اقدام نمايند. در صورت عدم اصلاح ميزان عوارض موضوع ماده ٣ به ٥٠ درصد افزايش خواهد يافت.

 ٤7 - قانون برنامه دوم – ماده ٥ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩ – بند و رديف ٢:
كليه توليد كنندگان و وارد كنندگان تجهيزات انرژي بر موظفند با نصب پلاك مخصوصي برروي كالا و بسته بندي آن مشخصات فني تجهيزات و تطبيق آن را با معيارهاي مصوب مشخص نمايند . اين پلاك با تآييد مؤسسه استاندارد تهيه مي شود و بايد در محلي كه در معرض ديد خريدار و استفاده كننده است قرار گيرد.
 ٤8 - قانون برنامه دوم – ماده ٤ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩ – بند و رديف ٢:
توليدو عرضه تجهيزاتي كه پس از گذشت مهلت فوق ميزان مصرف انرژي آنهابيست درصد براي مصرف كنندگان گاز و فرآورده هاي نفتي و ده درصد در وسايل برقي بيش از معيارها و مشخصات فني تعيين شده بوده و يا بازده مصرف انرژي آنها ٢ درصد در وسايل برقي و ٥ درصد در مصرف كننده هاي گازي و فرآورده هاي نفتي كمتر از ميزان تعيين شده باشد متوقف خواهد شد.

 ٤9 - قانون برنامه دوم – تبصره ١٩- - بند و :
تنظيم ساعات كار اصناف توسط وزارت بازرگاني به منظور كاهش مصرف انرژي آنها در ساعات اوج مصرف برق و انرژي و برقراري انضباط اجتماعي.

 50 - قانون برنامه دوم – تبصره ١٩- بند و – رديف ٣:
دولت موظف است بمنظور اعمال صرفه جويي و منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست ساعات كار اصناف را تنظيم نمايد تا مصرف انرژي آنها در ساعات اوج مصرف برق و انرژي كاهش يابد.

 ٥1 - قانون برنامه دوم – ماده ١ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩ – بند و – رديف ٤:
كليه مشتركين صنعتي برق كه ميزان برق مصرفي آنها ٢٥٠ كيلووات تا يك مگاوات مي باشد موظفند تعطيلات سالانه (غير رسمي )و تعميرات اساسي مورد نياز واحدهاي خود را در فاصله زماني ١٥ خرداد تا ١٥ شهريور ماه هر سال اجرا نموده و برنامه زمانبندي آنرا به وزارت صنعتي متبوعه اعلام نمايند.

 ٥2- قانون برنامه دوم – ماده ٢ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند – و رديف ٤:
كليه مشتركين صنعتي برق كه انشعاب آنها از شبكه بيش از يك مگاوات مي باشد موظفند تعطيلات سالانه (غير رسمي )و تعميرات اساسي مورد نياز واحدهاي خود را با هماهنگي و تآييد وزارتخانه هاي متبوعه (وزارت خانه هاي صنايع و معادن و فلزات )در فاصله زماني ١٥ خرداد تا ١٥ شهريور ماه هر سال اجرا نمايند.

 ٥3 - قانون برنامه دوم – تبصره ١٩- بند- و رديف ٤:
دولت موظف است برنامه فصلي كار كارخانه ها و صنايع را توسط وزارتخانه هاي مربوطه بگونه اي تنظيم نمايد كه مصرف برق و انرژي آنهادر ماههاي حداكثر مصرف كاهش يابد.

 ٥4- قانون برنامه دوم – تبصره ١٩- بند و رديف ٥:
دولت موظف است ضوابط لازم به منظور اعطاي تسهيلات مالي با نرخهاي ترجيحي به صنايع مؤسسات براي اجراي عمليات مربوط به اصلاح ساختار مصرف انرژي را تدوين و اجراء نمايد.

٥٥ - قانون برنامه دوم – ماده ٢ آيين نامه اجرايي رديف ٥ – تبصره ١٩بندو :
به منظور تشويق مؤسسات به اصلاح ساختار مصرف انرژي خود نرخ كارمزد بانكي تسهيلات موضوع اين آيين نامه ترجيحي بوده و از تخفيفي برابر ٥٠ درصد كارمزد وامهاي پرداختي به بخش صنعت برخوردار مي باشد.

 ٥6 - قانون برنامه دوم – ماده ٤ آيين نامه اجرايي رديف ٥- تبصره ١٩ بند و :
تسهيلات تعيين شده در اين آيين نامه به صنايع و مؤ سساتي تعلق خواهد گرفت كه بتوانند يا به اصلاح ساختار مصرف انرژي خود و يا از طريق افزايش راندمان مصرف انرژي محصولات توليدي صرفه جويي قابل قبولي در مصرف انرژي ايجاد نمايند.

 ٥7- قانون برنامه دوم – ماده ٥ آيين نامه اجرايي رديف ٥ – تبصره ١٩ بند و :
مؤسسات يا واحدهاي صنعتي متقاضي اين تسهيلات موظفند با ارائه طرح كامل در هريك از زمينه هاي ذكر شده در ماده (٤) به وزارتين نيرو و نفت (برحسب مورد) و در يافت تآييد يه اقدام به اجراي طرح نمايند.

 ٥8 - قانون برنامه دوم – ماده ٦ آيين نامه اجرايي رديف ٥ – تبصره ١٩بند و :
نظارت بر چگونگي هزينه كردن تسهيلات بانكي ارائه شده در طرحهاي تآييد شده موضوع ماده (٥) اين آيين نامه بعهده بانك عامل خواهد بود.

 ٥9- قانون برنامه دوم – ماده ٧ آيين نامه اجرايي رديف ٥- تبصره ١٩ بندو :
مؤسساتي كه از تسهيلات موضوع اين آيين نامه استفاده مي نمايند موظف هستند پس از اتمام اجراي طرح نتايج حاصله را طي گزارشي به وزارتخانه تآييد كننده طرح (وزارت نيرو يا نفت) ارسال نمايند.

 60- قانون برنامه دوم – تبصره ١٩- بند و – رديف ٦:
تخصيص ٢/٠ درصد در آمد حاصل از فروش حاملهاي انرژي در طول برنامه جهت انجام تحقيقات لازم در زمينه صرفه جويي و مديريت بر مصرف انرژي توسط وزارتخانه هاي مربوطه

 ٦1 - قانون برنامه دوم – تبصره١٩- بند و :
تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمانها به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در اين مورد توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي كشور ، نفت و نيرو.

 ٦2 - قانون برنامه دوم- تبصره ١٩- بند – و رديف ٨:
اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاهها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ضرورت مديريت بر مصرف آن و آموزش عمومي جامعه از طريق صدا و سيما و مطبوعات در اين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جويي و پرهيز از اتلاف و اسراف منابع.

 ٦3- قانون برنامه دوم – ماده ٥ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند و – رديف ٩:
وزارتخانه هاي نفت و نيرو ، موظف هستند كارشناسان واحدهاي مديريت انرژي صنايع و موسسات مشمول اين رديف را بر حسب اولويت در مدت شش ماه پس از معرفي آموزش دهند.حداكثر لازم براي معرفي كارشناسان توسط دستگاههاي ذيربط دو سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه مي باشد.

 ٦4- قانون برنامه دوم – تبصره ١٩- بند و- رديف ٩:
تهيه ضوابط مربوط به تشكيل واحد مديريت انرژي در صنايع و مؤسساتي كه توان مصرفي آنها بيش از ٥ مگاوات برق و يا مصرف سالانه انرژي آنها بيش از معادل ٥٠٠٠ متر مكعب نفت باشد و آموزش كارشناسان اين واحدها توسط وزارتين نفت ونيرو

 ٦5- قانون برنامه دوم – تبصره ماده ٤ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩ – بند و- رديف٩:
دستگاههاي دولتي و وزارتخانه ها در صورتيكه برنامه آموزش مديريت انرژي خويش را به تصويب وزارتخانه هاي نيرو و نفت رسانيده باشند مي توانند آموزش واحدهاي تابعه را راسآ انجام داده و گزارش آن را به وزارتخانه ها ي نيرو و نفت ارسال نمايند.

 ٦٦ - قانون برنامه دوم – تبصره ١٩- بند و – رديف ٩:
اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاهها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ضرورت مديريت بر مصرف آن و آموزش عمومي جامعه از طريق صدا و سيما و مطبوعات در اين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جويي و پرهيز از اتلاف و اسراف منابع.

 ٦7 - قانون برنامه دوم – ماده ١آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند و – رديف ٩:
صنايع و مؤسساتي كه توان مصرفي آنها بيش از ٥ مگاوات برق و يا مصرف سالانه انرژي آنها بيش از ٥٠٠٠ متر مكعب نفت باشد موظفند واحد مديريت انرژي را به منظور انجام وظايف مندرج در ماده (٢) همين آيين نامه تشكيل داده و فرد مسئول واحد را كتبآ به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و دستگاهاي اجرايي ذيربط اعلام نمايند .

 ٦8 - قانون برنامه دوم- ماده ٢ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند و- رديف٩:
از وظايف واحدهاي مديريت انرژي در مؤسسه مربوطه عبارتست از : جمع آوري و تحليل اطلاعات مربوط به چگونگي انرژي- بررسي طراحي و اجراي روشهاي افزايش راندمان مصرف انرژي – بررسي، طراحي و اجراي روشهاي كاهش بار در زمان اوج مصرف(پيك سايي در فصول مختلف و ساعات مختلف شبانه روز و به تفكيك انواع حاملهاي انرژي)

 ٦9- قانون برنامه دوم – ماده ٣ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند و- رديف ٩:
وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند دوره هاي آموزشي مديريت مصرف و صرفه جويي انرژي براي آموزش مديران و كارشناسان واحدهاي مديريت انرژي در صنايع و مؤسسات را در مدت حداكثر چهارماه طراحي و جهت اجرا آماده نمايند.

 70 - قانون برنامه دوم – ماده ٤ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند و- رديف ٩:
كليه دستگاههاي دولتي بويژه وزارتخانه ها ي صنايع ، معادن و فلزات موظف هستند كارشناسان مديريت انرژي مؤسسات و صنايع تابعه و وابسته را جهت گذراندن دوره آموزشي به وزارتخانه هاي نفت و نيرو حسب مورد معرفي نمايند.

 ٧1 - قانون برنامه دوم-ماده ٦ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند و- رديف ٩:
مؤسسات و واحدهاي صنعتي بابت انجام آموزشها هزينه اي پرداخت نخواهند كردو تامين بودجه مورد نياز در لايحه بودجه سالانه منظور خواهد گرديد.

 ٧2- قانون برنامه دوم- ماده ٧ آيين نامه اجرايي- تبصره ١٩- بند و – رديف ٩:
تعهد تآمين انرژي واحدهاي صنعتي و مؤسسات مشمول اين آيين نامه از طرف وزارتخانه هاي نفت ونيرو منوط به تشكيل و فعال نمودن واحدهاي مديريت انرژي در آنها مي باشد.

 ٧3 - قانون بودجه سال ١٣٨ ٢ - تبصره ١٢:
به منظور توانمند سازي مردم براي صرفه جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن اجازه داده مي شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره(١) اين قانون در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده ، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض ، براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيآت وزيران مي رسد ، پرداخت شود.وجوه مذكور به عنوان هزينه تلقي مي شود: : توسعه حمل و نقل ريلي، گازسوز كردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي) – برقي كردن موتور چاه هاي كشاورزي – تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم مصرف- تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف – ترويج صرفه جويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند- كاهش شدت انرژي در كارخانه ها و ساختمانها – افزايش بازده انرژي – كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست- كاهش تلفات توليد و توزيع برق- توسعه فن آوري انرژي ها ي نو- مطالعه و جايگزيني هاي اقتصادي در انرژي-

 ٧4- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- ماده ٦٢:
وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليد كنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي بخش هاي غير دولتي از منابع انرژي هاي نو با توجه به جنبه هاي مثبت زيست محيطي و صرفه جويي هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به منظور تشويق سرمايه گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلوواتساعت براي اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه ريال و براي ساعات كم باري حداقل چهارصد و پنجاه ريال (حداكثر چهار ساعت در شبانه روز ) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است