طرح پايلوت جايگزيني برق به جاي گازبراي تامين حرارت

مهندس مجيدنامجووزيرنيرواعلام كرد:استفاده ازبرق به جاي گازدرتهران به عنوان طرحي پايلوت بررسي مي شودتادرصورت امكان برق به عنوان تامين كننده حرارت به جاي سوخت گازجايگزين شودتاازآلودگي ها جلوگيري كند.

به گزارش خبرنگارپيك برق ،مهندس مجيدنامجو درنشست هفتگي شوراي برق وزارت نيروگفت:اجراي اين طرح به فراهم شدن سازوكارهاي ويژه وهمكاري سايردستگاههاي اجرايي ازجمله وزارتخانه هاي صنايع ومعادن ومسكن نيازدارد.

مهندس نامجوسپس تامين سوخت نيروگاه هاي كشورراازاولويت هاي مهم وزارت نيروخوان وافزود:بايدمصرف برق درپيك تابستان سال آينده به خوبي مديريت شودودراين جهت بايدظرفيت هاي موردنيازافزايش يابد.

وزيرنيروهمچنين برلزوم فعال شدن شركت هاي خدمات انرژي درتمامي استان هاي كشورتاكيدكردوافزود:باتوجه به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها،ضرورت دارد تاباراه اندازي اين شركت هاازتوان دانش فني اين مراكزبهره مندشود.

وي اضافه كرد:اين شركت ها مي توانندخدمات حرفه اي مديريت انرژي راازطريق انجام مطالعات ،طراحي،اجرا،مديريت،مميزي انرژي وحتي مشاركت درسرمايه گذاري درپروژه هايي كه برپايه كارايي عملكرد باشند،ارائه دهند.ضمن آنكه باروش هاي مناسب وصرف هزينه ناچيزبهترين راهكارها رابراي كاهشظ هزينه برق ومديريت آن دراختياربخش صنعت وخانگي قرارمي دهند.

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است